Læreplaner

Ifølge serviceloven (bekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003) skal der i dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan, og planen skal indeholde følgende 6 temaer:

 

 

Ved pædagogiske læreplaner forstår vi, at der er en pædagogisk målsætning, og vi har derfor i fællesskab for hvert tema beskrevet og udarbejdet vores overvejelser omkring mål, metoder og aktiviteter.

Endvidere bruger vi dokumentation i form af billeder, plancher, beskeder, tavler om dagens hændelser og lign. Vi har en hjemmeside, der løbende opdateres.

Hvad forstår vi ved læring

 • Barnet lærer ved oplevelser og ikke mindst den efterfølgende refleksion og bearbejdning af oplevelsen
 • Barnet lærer ved at gentage en situation, en opgave
 • Barnet lærer ved at lege og efterligne

I arbejdet med læreplanerne vil vi være opmærksomme på børn med særlige behov.

Alle børn skal have mulighed for at fremme deres lærings- og udviklingspotentiale. Når barnet har behov for ekstra støtte, samarbejder vi med bl.a. forældre, PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning), sundhedsplejerske og familieafdelingen ved Thisted Kommune.

I planlægningen af aktiviteter tager vi hensyn til børn med særlige behov ved f.eks. at lave målrettede aktiviteter for dem. Vi arbejder bevidst med at inkludere alle børn.

 

Barnets alsidige og personlige udvikling

Mål:

 • At støtte barnets selvværd
 • At barnet skal have medindflydelse på sin hverdag
 • At barnet lærer at mærke egne følelser og grænser
 • At støtte barnet i at blive selvhjulpent

 

Hvad gør vi:

 • Vi støtter barnets selvværd ved at se og lytte til barnet
 • Vi anerkender og roser barnet og er opmærksomme på barnets styrkesider
 • Vi respekterer det enkelte barn og har fokus på forskelligheder, både fysiske, psykiske og kulturelle
 • Vi følger barnets initiativer ved at inddrage barnets ønsker ved aktiviteter/ emner i hverdagen
 • Vi arbejder med at sætte ord på følelser og udvise empati overfor hinanden
 • Vi giver tid, opmuntring og støtte f.eks. når barnet skal have tøj på

 

Sociale kompetencer

Mål:

 • At barnet skal opleve tillid og tryghed i relationen til både børn og voksne
 • At barnet skal anerkendes og respekteres som den person, det er og opleve, at det hører til/ er værdifuldt
 • At støtte barnet i at danne venskaber og være en del af en gruppe
 • At udvikle barnets sociale kompetencer gennem leg og samspil med andre
 • At støtte barnet i at løse konflikter

 

Hvad gør vi:

 • Vi er nærværende og anerkendende
 • Vi styrker barnets selvfølelse eks. ved at se barnet. Give det en god modtagelse "godt du kommer", "dejligt at se dig"
 • Vi er opmærksomme på barnets leg og bidrager med idéer/løsninger, så barnet oplever samspillet i legen som en succes
 • Vi lærer barnet turtagning og at give plads til andre ved f.eks. spil, samling og spisning
 • Vi sætter ord på, når de er gode ved hinanden og hjælper hinanden
 • Vi er bevidste om at sætte ord på følelser ved konflikter. Det betyder, at vi nogle gange er afventende i konfliktsituationer mellem børn for at se, om de selv kan løse konflikten

 

Sprog

Mål:

 • At udvikle barnets sprog gennem samtale, leg, sang, rim, remser og aktiviteter
 • At understøtte barnets nysgerrighed og interesse for tegn, tal og bogstaver
 • At udvikle barnets sprog gennem tilrettelagte sprogudviklende aktiviteter
 • At bruge dialogisk oplæsning

 

Hvad gør vi:

 • Vi samtaler med barnet
 • Vi holder samling, hvor sproget kommer i fokus gennem sang, rim og remser, fortællinger og dialogisk oplæsning. Vi opfordrer barnet til at fortælle om egne oplevelser, og vi tager relevante emner op til debat
 • Vi sætter fokus på bogstaver og tal for de kommende skolebørn, eller når barnet viser interesse for det
 • Vi laver målrettede aktiviteter, der er tilpasset barnets sproglige udvikling
 • Vi har et bibliotek med bøger passende til alle aldersgrupper. Bøgerne bliver brugt af personalegruppen dagligt til højtlæsning og dialogisk oplæsning. Vi opfordrer forældrene til at låne bøgerne med hjem og læse højt for deres børn

 

Krop og bevægelse

Mål:

 • At styrke barnets motoriske udvikling
 • At barnet får fysisk udfoldelse i naturen, på legepladsen og i huset
 • At barnet bliver kropsbevidst
 • At barnet oplever glæde ved bevægelse
 • At barnet bruger sine sanser
 • At spise en sund og varieret kost

 

Hvad gør vi:

 • Vi laver motoriske forløb i salen
 • Vi går tur i nærmiljøet og tager børnene med i skoven og til stranden, hvor de opfordres til at klatre i træer, trille ned af bakker og at bevæge sig i ujævnt terræn
 • Vi er på legepladsen hver dag, hvor barnet bl.a. cykler, gynger, rutsjer, klatrer og går balancegang
 • Vi spiller bold både ude og inde
 • Vi øger barnets kropsbevidsthed gennem aktiviteter, sang og samtale
 • Vi giver barnet forskellige sanseindtryk og sætter ord på f.eks. dufte, lyde, følelser og smagsoplevelser
 • Vi bruger leg og musik samt sanglege med fagter og bevægelse
 • Vi har en kostpolitik

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål:

 • At barnet får kendskab til den danske kultur og traditioner
 • At barnet får en forståelse af, at verden er mangfoldig - at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være vidt forskellige
 • At barnet får kendskab til forskellige udtryksformer

 

Hvad gør vi:

 • Vi har aktiviteter, som tager udgangspunkt i danske traditioner som f.eks. fastelavn, påske og jul
 • Børnehuset har børn/ forældre og personale med forskellig kulturel baggrund
 • Vi støtter barnets nysgerrighed og tolerance overfor f.eks. hudfarve, påklædning og sprog
 • Hvert efterår holder vi en fest for børn, forældre og personale, hvor alle bidrager med deres egen ret til et fællesbord. Samværet giver mulighed for at møde forskellige kulturer, hvilket kan være med til at skabe større kendskab til og accept af hinanden
 • Vi bruger musik som en naturlig del af dagligdagen. Vi synger hver dag til samling, og hver fredag mødes vi alle til fællessang
 • Vi giver børnene mulighed for at udtrykke sig kreativt med forskellige materialer f.eks.  papir, maling, perler, trylledej, og ved hjælp af genbrugsmaterialer
 • Vi deltager i forskellige kulturarrangementer som f.eks. film i biografen, teaterforestillinger, musikshows og skolekomedier

 

Natur og naturfænomener

Mål:

 • At barnet får kendskab til naturen
 • At barnet får oplevelser i naturen og bruger sanserne
 • At barnet lærer at værne om naturen
 • At barnet bruger naturen som rum for kreativitet, fantasi og leg

Hvad gør vi:

 • Vi tager på tur til skov, strand, hav og fjord
 • Vi undersøger insekter og smådyrs liv og færden
 • Vi bruger de fire elementer: Ild, luft, jord og vand
 • Vi tænder ofte bål, hvor vi laver forskellige aktiviteter eks. smelter stearin, smelter sne til vand og laver mad.
 • Vi mærker blæst og flyver med drager
 • Vi sår frø og følger dem blive til planter. Vi planter træer og buske på vores legeplads, og vi leger, graver og bygger i sand og jord
 • Vi laver vandkanaler i sandkassen. Vi fanger krabber ved fjorden, og laver små sejlbåde, som vi søsætter
 • Vi opfordrer barnet til at sanse årstiderne, eks. mærke sne og kulde, lytte til fuglesang, smage på bær og se løvfald
 • Vi viser barnet, hvordan vi kan værne om naturen ved eks. at samle affald op, ikke knække grene af buske og træer eller save i træerne og behandle insekter og dyr ordentligt
 • Vi går foran og viser barnet vores glæde ved at færdes og være aktive i naturen
 • Vi opfordrer barnet til at bruge naturen i leg f.eks. ved hulebyggeri og gemmeleg