Vedtægt for den selvejende institution
Dronning Louises Børnehus

I forbindelse med overgang til selvejende daginstitution drevet som privat institution i henhold til lov om dagtilbud §§ 19 – 20 og §§ 36 – 40, eller tilsvarende senere lovgivning, ændres vedtægterne således:

§1.
Institutionens navn og beliggenhed

Stk. 1. Den selvejende institutions navn er: Dr. Louises Børnehus, cvr. 24196976.
Institutionen har hjemsted i Thisted Kommune, og beliggende på adressen: Grønningen 2, 7700 Thisted.

§ 2.
Institutionens formål

Stk. 1. Dr. Louises Børnehus drives som privat institution i henhold til lov om dagtilbud §§ 19 – 20 og §§ 36 – 40, eller tilsvarende senere lovgivning, og har i overensstemmelse hermed til formål i kristen ånd at tilbyde dagpasning for børn i alderen indtil til overgang til skolestart.

Stk. 2. Dr. Louises Børnehus formue er henlagt til børnehavens formål.

§ 3.
Institutionens ledelse

Stk. 1. Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige, administrative ledelse og drift af institutionen.

§ 4.
Bestyrelsens sammensætning og valg til bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 6 stemmeberettigede medlemmer, der er valgt/udpeget iht. nedenstående. Derudover vælges 1 medlem af og blandt det fastansatte personale. Dette medlem har ikke stemmeret.

Bestyrelsens sammensætning:

5 medlemmer vælges af og blandt forældre i daginstitutionen.
1 medlem er den kirkebogsførende sognepræst i Thisted eller et af denne udpeget medlem med interesse i daginstitutionens målsætning.
1 medarbejderrepræsentant uden stemmeret.
Stk. 2. Forældrerepræsentanterne vælges for 2-årige perioder, på en sådan måde, at det tilstræbes at undgå, at alle forældrerepræsentanterne vælges i samme år - for samme valgperiode. Valgperioden løber fra det tidspunkt på forældremødet, hvor de er valgt.

Ved valget kan der afgives en stemme pr. indskrevet barn.

Bestyrelsens ikke-forældrevalgte medlem udpeges/vælges for perioder af 4 år, svarende til valgperioden for kommunale råd.

Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen. Valgperioden er 2 år. Repræsentanten for medarbejderne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for afholdelse af forældremøder, valg, valgprocedure m. v.

Stk. 4. Institutionens leder og/eller souschef deltager i bestyrelsens møder. Lederen fungerer som bestyrelsens sagsbehandler/sekretær.

§ 5.
Bestyrelsens konstituering og virksomhed

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, som indkalder til og leder møder.

Stk. 2. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, hvoraf mindst de tre skal være på institutionen.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 4. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. I tilfælde af formandens varige forfald, eller hvis formanden ikke - trods henstilling fra mindst to medlemmer - indkalder til møde, kan to medlemmer indkalde til møde.

Stk. 5. Bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten eller i forretningsordenen, ved almindelig flertalsbeslutning.

Stk. 6. Beslutninger omhandlende:

Lederansættelser,
institutionens formue,
vedtægtsændringer,
nedlæggelse af institutionen og
ejendomsforhold

kræver dog 5/6 flertal.

Stk. 7. Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et skriftligt referat, der tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet. Indsigelser imod det udsendte referat skal senest 1 måned efter modtagelsen være institutionen i hænde

Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden, der bør forefindes skriftlig.

Stk. 8. Bestyrelsesarbejdet er i h. t. forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering.

Stk. 9. Det påhviler lederen at sørge for, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved deres indtræden i bestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægt samt bestyrelsens eventuelle skriftlige forretningsorden og øvrige i institutionen gældende retningslinjer.

§ 6.
Års- eller virksomhedsplan

Stk. 1. Der udarbejdes på lederens initiativ hvert år en års- eller virksomhedsplan for institutionen. Udarbejdelsen sker i samarbejde mellem bestyrelsen, den daglige ledelse og institutionens personale.

Planens formål er at den skal virke som arbejds- og styringsredskab for bestyrelse og personale, og desuden overfor forældrene og øvrige samarbejdspartnere være orienterende og oplysende om institutionens virksomhed.

§ 7.
Bestyrelsens opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Bestyrelsen har ret til at undersøge alle forhold der vedrører institutionen og til at forlange oplysninger af lederen/personalet. Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan når som helst aflægge besøg på institutionen.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører. institutionens kapital, kræver tilslutning fra 5/6 af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift jfr. gældende lovgivning.

§ 8.
Hæftelse

Stk. 1. Den selvejende institution hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtelser.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

Stk. 3. Til at forpligte institutionen overfor tredjemand kræves underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller ved dennes længerevarende fravær tre bestyrelsesmedlemmer.

Dispositioner over fast ejendom eller institutionens lejemål kræver underskrift af et flertal af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden.

§ 9.
Ansættelse og afskedigelse

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale efter indstilling fra lederen indenfor de rammer, der er fastsat i det godkendte budget.

§ 10.
Optagelseskriterier

Stk. 1. Institutionen er tilgængelig for alle børn.

Stk. 2. Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet på ventelisten, dog under hensyntagen til at søskende til nuværende og tidligere børn har fortrinsret til institutionens pladser.

Stk. 3. Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning f.eks. alder.

Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte, at der bliver opkrævet et depositum når barnet starter i Dr. Louises Børnehus. Beløbet vil blive betalt tilbage ved barnets ophør i institutionen.

Stk. 5. Såfremt der ikke er ledige pladser i institutionen, er det muligt at få barnet opskrevet på venteliste. Bestyrelsen kan fastsætte et ventelistegebyr til dækning af administrative omkostninger.

§ 11.
Udmeldelse / opsigelse af børn

Stk. 1. Udmeldelse af et barn skal foregå skriftlig med 2 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

tk. 2. Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse med en uges varsel kan finde sted.

§12.
Åbningstider

Stk. 1. Institutionen har åbent alle hverdage. Bestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid inden for en ugentlig åbningstid, der som minimum svarer til beregningsgrundlaget for størrelsen af det kommunale tilskud.

Stk. 2. Institutionen kan holde lukket samme antal dage som kommunale daginstitutioner.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte yderligere lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtigelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen.

§ 13.
Forældrebetaling

Stk.1. Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse.

Stk. 2. Såfremt der optages børn i institutionen, der ikke er berettiget til plads i kommunalt dagtilbud, hvorved kommunen ikke yder tilskud, kan bestyrelsen fastsætte øget særskilt forældrebetaling svarende til det kommunale tilskud pr. barn.

Stk. 3. Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskende rabat, er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen.

Stk. 4. Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen. Bestyrelsen kan vælge at udlicitere opkrævningen.

§ 14.
Institutionens nedlæggelse

Stk. 1. Ved institutionens nedlæggelse vil dens formue være at anvende til et af bestyrelsen vedtaget andet lignende socialt eller sundhedsmæssigt formål for børn og unge.

§ 15.
Ændringer af vedtægterne

Stk. 1. Ændring af disse vedtægter kræver tilslutning fra bestyrelsen med 5/6 flertal.

 

Denne vedtægt erstatter vedtægter vedtaget af bestyrelsen 11/9 1997.